Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Zasady naboru

Zasady naboru

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

 

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA IM. S. G. SPORNIAK W SKARYSZEWIE

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.);

 

2. Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).

 

3. Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015 r.

 

4. Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

5. Statut Samorządowego Przedszkola im. s. G. Sporniak w Skaryszewie.

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie od 1 marca do 31 marca.

 

2. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na świadczenia udzielane przez Przedszkola, potwierdzeniem zgody
na proponowane warunki i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

 

3. Treści zadeklarowane we wniosku obowiązują cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Zadania dyrektora Przedszkola:

 

1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do Przedszkola
na kolejny rok szkolny.

 

2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.

 

3. Ustala wartości punktowe kryteriom pierwszeństwa.

 

4. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

 

5. Ustala kompletność kart zapisu i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.

 

6. Podaje do publicznej wiadomości.

 

a. termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia

 

b. regulamin rekrutacji

 

c. harmonogram działania komisji rekrutacyjnej

 

d. prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym
ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.

 

7. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

8. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do Przedszkola.

 

9. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

 

10. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

 

11. Przyjmuje dzieci do Przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola:

 

1. Jeżeli liczba kandydatów do Przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych w Przedszkolu,
o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.

 

2. Jeżeli liczba kandydatów do Przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w Przedszkolu,
o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

 

3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby oświadczeń woli o kontynuacji edukacji w Przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do Przedszkola.

 

4. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych samych zasadach i według tych samych procedur.

 

5. W przypadku dzieci z orzeczeniami jest możliwe spotkanie konsultacyjne rodziców kandydata
z psychologiem Przedszkola.

 

6. Harmonogram prac komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola.

 

7. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

 

a. przewodniczący komisji- nauczyciel Przedszkola

 

b. członek komisji- przedstawiciel organu prowadzącego

 

c. członek komisji- przedstawiciel Rady Rodziców

 

d. sekretarz komisji- nauczyciel Przedszkola

 

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest odpowiedzialny za:

 

a. organizację i przebieg komisji rekrutacyjnej

 

b. wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do Przedszkola.

 

c. dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji
i po ich zakończeniu.

 

d. analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacja potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa.

 

e. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich.

 

f. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich.

 

g. napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie.

 

h. organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej.

 

i. zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole.

 

j. podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji

 

k. przekazanie protokołu dyrektorowi Przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

 

a. procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji po ich zakończeniu.

 

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Kryteria przyjęcia dzieci do Przedszkola i etapy ich procedowania:

 

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie gminy Skaryszew.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.

 

3. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci powyżej 6 roku życia nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

4. Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.

 

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie.

 

6. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę wolnych miejsc
w Przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

 

a. wielodzietność rodziny kandydata ( 3 i więcej dzieci)

 

b. niepełnosprawność kandydatach

 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

f. samotne wychowanie kandydata w rodzinie

 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).

 

7. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje następujące kryteria:

 

a. dziecko, którego obydwoje rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

 

b. rodzice / prawni opiekunowie dziecka zameldowani lub odprowadzający podatek w gminie Skaryszew;

 

c. rodzeństwo dziecka uczęszczającego do tego samego przedszkola, szkoły w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;

 

d. dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający realizację podstawy programowej;

 

e. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata, uzasadniające przyjęcie do przedszkola, w tym zmiana miejscowości zamieszkania.

 

8. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie
z powyższymi kryteriami.

 

9. Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisują wszyscy członkowie komisji, komisja sporządza go w terminie 7 dni od obrad.

 

10. Protokół komisji rekrutacyjnej jest podany do publicznej wiadomości.

 

 

 

Rozdział VI

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017:

 

W postępowaniu rekrutacyjnym:

 

1. W terminie od 01 do 31 marca 2016 r. rodzice mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

2. Komisja rekrutacyjna ma 6 dni (tj. od 01 do 06 kwietnia 2016 r.) na weryfikację wniosków
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty;

 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w dniu 08 kwietnia 2016 r.;

 

4. W terminie od 11 do 22 kwietnia 2016 r. rodzice dokonują potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka w postaci pisemnego oświadczenia;

 

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i nieprzyjętych w dniu 25 kwietnia 2016 r.;

 

Czynności te zostaną powtórzone w postępowaniu uzupełniającym w następujących terminach:

 

1. W terminie od 29 kwietnia do 13 maja 2016 r. rodzice mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym;

 

2. Komisja rekrutacyjna w dniach od 16 do 20 maja dokonuje weryfikacji wniosków
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym;

 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w dniu 23 maja 2016 r.;

 

4. W terminie od 24 do 30 maja 2016 r. rodzice dokonują potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka w postaci pisemnego oświadczenia;

 

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i nieprzyjętych w dniu 31 maja 2016 r.

 

 

 

Rozdział VII

 

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej:

 

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do Przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

 

3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Przedszkola.

 

5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.

 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sadu administracyjnego.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego

 

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego
jest Przedszkole.

 

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

3. Wnioski zapisu dziecka do Przedszkola oraz deklaracje są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody
na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

 

4. Wnioski zapisu dziecka do Przedszkola i deklaracje są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody
 na udostępnianie wizerunku dziecka ( tj. zdjęć, nagrań itp.) do celów promocyjnych.

 

5. Wnioski zapisu dziecka do Przedszkola i deklaracje zawierają oświadczenie rodziców zawierające zgodę na udział dziecka w zajęciach z religii.

 

6. Pracownik Przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków
i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

 

7.  Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w Przedszkolu.

 

8. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku, pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku
ze skargą.

 

9. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Załącznikami do regulaminu są:

 

a. wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych

 

b. zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce

 

2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola.

 

3. Powyższy regulamin obowiązuje od 01 marca 2016 r.

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zasady naboru

Data utworzenia

2016-11-03

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2016-11-27] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2016-11-03] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

377 razy