• Odwiedziło nas: 308477 osób
 • Do końca roku: 74 dni
 • Do wakacji: 246 dni
Czwartek, 2018-10-18
Imieniny:
Hanny, Klementyny

O przedszkolu

Jesteś tu: » Strona startowa » O przedszkolu

 

 

 

                 

Koncepcja pracy przedszkola

na lata 2018-2019

 

 

Motto naszej pracy

Dusza dziecka jest jak ziemia niezaorana,

umiej ją uprawić, a wyda ci owoc stokrotny;

jest to jakby młode  drzewo, które da się nagiąć do

każdego kształtu i przyjmie każdy, jaki mu nadasz kierunek”.

                                                             ks. Bronisław Markiewicz

 

 

                  PODSTAWA  PRAWNA

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych
 w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2015r. Poz. 357 ) Statucie Samorządowego Przedszkola im. s. G. Sporniak w Skaryszewie  Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30.05.2014r.
W sprawie zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( Dz. U. Poz. 803 )

 

             NASZE PRZEDSZKOLE

 

Przedszkole mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum w Skaryszewie.

Od 2012 roku przedszkole posiada żyjącego patrona s. G. Sporniak, która była inicjatorką wychowania przedszkolnego w Skaryszewie. Od wielu lat przedszkole pracuje nad kształtowaniem wartości jakie proponuje nasza patronka: miłość do Boga, ludzi, przyrody, szacunek do wykonywanej pracy, pomoc człowiekowi potrzebującemu.

W związku z tym opracowano innowację pedagogiczną, która będzie realizowana od 01.11.2015r do31. 05.2016r. we wszystkich grupach wiekowych.

 

Przedszkole posiada:

8 sal dydaktycznych, 2 duże i jedną małą łazienkę, szatnie, gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, rozdzielnię posiłków, portriernię, gabinet logopedyczny, salę do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i spotkań
z psychologiem, oraz bogato wyposażoną salę do zajęć ruchowych. Jedna z sal dydaktycznych to oddział specjalny przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z wydzieloną częścią do zajęć specjalistycznych. We współpracy ze stowarzyszeniem Słoneczko, które ma siedzibę w przedszkolu  sala ta została wyposażona  w pomoce dydaktyczne związane z doświadczaniem świata. Jedna z sal to również oddział integracyjny.

Placówka dysponuje również stołówką i kuchnią, skąd prowadzony jest catering wewnętrzny dla dzieci przedszkolnych jak również catering zewnętrzny dla wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy. Placówka jest dobrze wyposażona  w meble i pomoce dydaktyczne, które są systematycznie uzupełniane.

Osiągnięcia pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej:     

 • nasze dzieci są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole;
 • przedszkole spełnia wysoki poziom wymagań co potwierdzają wyniki ewaluacji zewnętrznej całościowej przeprowadzonej  przez MKO
  w 2012r.
 • rozwijamy uzdolnienia dzieci poprzez udział w uroczystościach, imprezach; konkursach, przeglądach zarówno na terenie przedszkola jak
  i na terenie gminy;
 • wysoki poziom organizacji kształcenia specjalnego, od wrześniu 2015r. funkcjonuje oddział integracyjny, od kilku lat oddział specjalny oraz wczesne wspomaganie rozwoju;
 • bardzo dobra współpraca z rodzicami kształtująca u rodziców poczucie współodpowiedzialności za przedszkole, pozyskiwanie sponsorów, doposażenie ogrodu przedszkolnego;
 • promocja przedszkola dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • podejmowanie działań integrujących dzieci chorych ze zdrowymi;
 • placówka prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów z różnych uczelni;
 • korzystanie z programów unijnych Kapitał Ludzki, celem pozyskiwania stażystów;
 • przedszkole jest organizatorem powiatowego  konkursu literackiego oraz ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Foto-Sprawni'' ( co roku).

 

                                            MISJA PRZEDZSZKOLA


1. Wprowadza dziecko w świat wartości, które propaguje nasza patronka:

 • miłość do Boga, ludzi, przyrody;
 • szacunek do pracy;
 • pomoc człowiekowi potrzebującemu.

2. Tworzy odpowiedni klimat do wzmacniania więzi dziecka z rodziną, dba
o rozwój duchowy dziecka.

3. Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane.

4. Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie
w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.

5. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny

 z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.

6. Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć.

7. Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia.

8. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.

9. Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowana i stale doskonaląca swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną oraz w wycieczkach i wyjazdach.

10. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami.

11. Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.

12. Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.

13. Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

 14. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym dzieci światem.

15.Uczymy zrozumienia i tolerancji dla innych.

16. Dzieci biorą udział w konkursach, akcjach charytatywnych
i profilaktycznych organizowanych na szczeblu kraju, województwa i miasta.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA


SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich możliwości jest:

 • człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innch;
 •  w swoich wyborach kieruje się najwyższą wartością jaką jest Bóg
  i wybiera dobro innych;
 • ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoją ojczyznę, poznaje jej historię, kulturę i tradycje;
 • kocha swoją rodzinę;
 • dąży do wolności zna i akceptuje swoją wartość jako osoby;
 • rozwija swoje dary i talenty;
 • jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną;
 • potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobiez porażką;
 • jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy, twórczy, ciekawy świata, poszukujący.

 

 

                                                  IDEAŁ WYCHOWAWCY


 

Nauczyciel w naszym przedszkolu:

 • Jest osobą kierującą się w życiu wartościami, które proponuje nasza patronka  jest otwarty, dobry, prawy, uczciwy, szanuje siebie i innych, jest życzliwy odpowiedzialny  i twórczy;
 • Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania, osobą wytrwałą i konsekwentną w swoim działaniu;
 • Jest kompetentny wykwalifikowany, zaangażowany w pracę z dziećmi;
 • Poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach;
 • Jest empatyczny, rozumie potrzeby innych, wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka;
 • Wspiera dziecko w momentach trudnych i chwilach sukcesu.

 

            TWORZENIE DOBREGO KLIMATU  I TROSKA O KULTURĘ

 

                                   Pracownicy przedszkola:

 

 • Tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na środowisko opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne placówki;
 •  Utrzymują przyjazne relacje z rodzicami dzieci;
 • Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej;
 •  Świadczą swoją postawą o wartościach, które proponuje nasza patronka.

 

 

                                 RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU


 

1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

2. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola.

3. Rozmawiają bezpośrednio z nauczycielem o postępach dziecka i trudnych sprawach wychowawczych.

4. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

5. Wspierają chętnie działania placówki, współpracując z nauczycielem, oferują swoją pomoc.

6. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej.

7. Uzyskują pomoc specjalistów.

 

 

 

 

 

 

UWAGI O REALIZACJI  KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana;
 • Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola;
 • Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna;
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców;
 • Wnioski wynikające z realizacji koncepcji;
 • Koncepcja obowiązuje od 01.09.2015r.