• Odwiedziło nas: 307994 osób
  • Do końca roku: 76 dni
  • Do wakacji: 248 dni
Wtorek, 2018-10-16
Imieniny:
Ambrozego, Florentyny

Innowacja pedagogiczna "Kosz malin"

Jesteś tu: » Strona startowa » Innowacja pedagogiczna » Innowacja pedagogiczna "Kosz malin"

Innowacja pedagogiczna "Kosz malin"

                                                                                                                                    

Opis  zasad innowacji

Kosz malin– nieprzemijające wartości

 

Rodzaj innowacji: innowacja programowa dotycząca poszerzania programu o nowe treści.

Zakres innowacji:

Innowacją będą objęte wszystkie dzieci z poszczególnych grup, indywidualnie i grupowo, także cała społeczność przedszkola (rodzice, nauczyciele, pracownicy przedszkola, osoby zaangażowane w realizację innowacji: misjonarz, siostry zakonne, ksiądz, itp.).

Realizatorzy: nauczyciele i pracownicy Samorządowego Przedszkola im. s. G. Sporniak w Skaryszewie.

Termin realizacji: 02.11.2015 r. – 31.05. 2016 r.

 

Motywacją do wprowadzenia innowacji pt. Kosz malin – nieprzemijające wartości jest potrzeba życia opartego na wartościach. Obserwujemy, że w czasach panującego kryzysu wartości, coraz bardziej odczuwa się napór przemocy i nasilających się problemów społecznych: brak szacunku ludzi wobec siebie i otaczającego ich świata.   

Idea stworzenia innowacji wypłynęła z chęci odwrócenia tego stanu rzeczy. Wierzymy, że rozwiązanie tego problemu tkwi w podkreśleniu roli nauczania kluczowych wartości natury osobistej i społecznej tj. wiara, rodzina, patriotyzm, miłość, tolerancja, dobro, pracowitość, szacunek.

Wprowadzenie powyższej innowacji poprzedzone zostało diagnozą istniejącej sytuacji. Od kilku lat dbamy o to, aby nasi wychowankowie wzrastali w duchu wartości
i postawy otwartości do drugiego człowieka. Z tą właśnie myślą w poprzednich latach została opracowana wizja i misja przedszkola. Obserwując pozytywne rezultaty naszej pracy
w dalszym ciągu pragnęłyśmy pogłębiać te działania. Kolejnym krokiem był wybór na patronkę przedszkola s. G. Sporniak ze „Zgromadzenia Sióstr Michalitek” (założycielki pierwszej ochronki w Skaryszewie).

 Obserwując zadowolenie rodziców i pozytywne efekty pracy wychowawczo – dydaktycznej wychowanków, zrodziła się myśl opracowania innowacji pedagogicznej. Głównym jej założeniem jest stworzenie atmosfery przesyconej wartościami, bardzo przyjaznej, czyniącej wychowanie radosnym i bardziej efektywnym.

 

Przewidywanym osiągnięciem uzyskanym poprzez wprowadzenie nowych treści będzie stworzenie sylwetki absolwenta, który jest:

o      osobą dobrze uformowaną;

o       intelektualnie kompetentną;

o       podatną na rozwój osobowości;

o       kochającą, tolerancyjną ,empatyczną

 

 

 

Założenia innowacji:

Rozszerzeniu ulegną treści  z programu edukacyjnego ,, Nasze przedszkole’’ wyd. MAC EDUKACJA aut. M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej; nr ISBN 9787-83-7873-384-3 rok 2014 dotyczące aktywności społecznej. Wprowadzone do programu treści mieszczą się w następujących obszarach podstawy programowej:

  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
  • Wychoanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne .

 

PROPOZYCJE ZMODYFIKOWANYCH I ROZSZERZONYCH TREŚCI DOTYCZĄCYCH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ:

 

  • Wprowadzenie dzieci w świat wartości, tj. wiara, pracowitość, patriotyzm, miłość, tolerancja, dobroć, szacunek, rodzina w oparciu o program bł. Ks. Markiewicza, który odwołuje się do Boga i pedagogiki wiary  poprzez:

 

-Zapoznanie z postaciami bł. Ks. Markiewicza i s. G. Sporniak – patronki przedszkola;

-Konferencja prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Michalitek „Miejsce rodziny
w życiu dziecka”.

-Pielgrzymka rodzin, nauczycieli i pracowników przedszkola do Sanktuarium
w Kałkowie;

-Program integracji z oddziałem specjalnym „Słoneczka”;

-Konkurs plastyczny „Niepełnosprawność oczami dziecka” ;

-Akcje charytatywne „Gdzie szukać dobroci?’’;

-Uroczystość ,,Święto chleba’’;

 

  • „Mali odkrywcy misyjnego świata - spotkania z misjonarzem” poprzez:

 

-Nawiązanie kontaktu z ośrodkiem adopcyjnym MAITRI

- Przedszkolna  rodzina misyjna- adopcja dziecka z misyjnego świata;

-„List do kolegi z misyjnego kraju – nawiązanie kontaktu poprzez korespondencję elektroniczną”;

-,,Kącik aktualności  misyjnych’’- udostępnienie prasy katolickiej nauczycielom,                    rodzinom i pracownikom przedszkola;

-Przegląd piosenki religijnej,, Muzyczne podróże misyjne’’

-Quiz wiedzy „Statkiem po misyjnych szlakach”;

 

 

 

 

 Monitorowanie działań innowacyjnych odbywać się będzie poprzez :

 

 

System badania osiągnięć dzieci - ewaluacja

 

Działania ewaluacyjne w przedszkolu nie dotyczą tylko badania osiągnięć dzieci, ale także nauczycieli. System ten spełnia trzy podstawowe funkcje:

     - motywującą (wspierającą)

     - informacyjną (diagnostyczną)

     - instruktażowo - korekcyjną (doradczą)

 

Badanie osiągnięć dzieci odbywa się na podstawie:

-   prezentacji dokonań dzieci

-   teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, jakie umiejętności dzieci osiągnęły

-   arkuszy obserwacji rozwoju dziecka

-   albumów, kronik

-   materiałów reportażowych (nagrania, filmy, zdjęcia itp.)

-   rozmów

 

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

-     ankiet

-     rozmów z nauczycielami, rodzicami

-     obserwacji pedagogicznej

-     obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw

-     arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela

-     innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela (dyplomy, podziękowania itp.)